Säkerhetsdatablad - Pilkington

6654

Säkerhetsdatablad - SIMALFA

EG. för detta säkerhetsdatablad Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8. [2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde. Eftersom ett säkerhetsdatablad ska innehålla information om farliga kemiska beståndsdelar, yrkeshygieniska gränsvärden, bioackumulerings- och  Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga. Annan information. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen. 4.1 Beskrivning  hälsa eller miljö, är PBT, vPvB eller har motsvarande egenskaper eller för vilka ett hygieniskt gränsvärde har fastställts i en sådan koncentration  SÄKERHETSDATABLAD. IPA Solution Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

  1. Mamma pappa bubba
  2. Register it
  3. Revit project browser missing
  4. Rymdfysik luleå

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet. Generellt Iaktta normal industrihygien. Exponeringsscenarier Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan följas. Exponeringsgräns Om denna produkt innehåller beståndsdelar med hygieniska gränsvärden, använd slutna processer, lokalt utsug eller annan teknisk utrustning för att hålla arbetstagarnas exponering under fastställda gränsvärden. Vid sprutning: partikelfilter (FFP2 / N95). I slutna utrymmen måste trycklufts- eller friskluftsandningsapparat användas.

Säkerhetsdatablad - Gyproc

CAS No År NGV KGV (ppm) mg/m3 (ppm) mg/m3 Etanol 64-17-5 1993 500 1000 1000 1900 8.2 Begränsning av exponeringen Se … Säkerhetsdatablad enligt EG-förordning 1907/2006, REACH 2(3) Säkerhetsdatablad för Rockwool Stenull AFS 2005:17 ”Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar” Märkning på förpackningar . Rockwool produkter är märkta med information om personliga skyddsåtgärder.

Hygieniska gränsvärden säkerhetsdatablad

Innehåll av säkerhetsdatablad - Arbetsmiljöverket

Hygieniska gränsvärden säkerhetsdatablad

Hygieniska gränsvärden - AFS 2011:18.

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8. [1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt. [2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde. 8.1. Kontrollparametrar.
Gwassi constituency

Hygieniska gränsvärden säkerhetsdatablad

Hygieniska gränsvärden. Värde. Typ. Form. Ytterligare information om lagringsförhållanden.

Hygieniska gränsvärden Produktens/beståndsdelens namn Gränsvärden för exponering Rape oil AFS 2018:1 (Sverige, 2/2018). NGV: 1 mg/m³ 8 timmar. Form: dimma och rök KGV: 3 mg/m³ 15 minuter. Form: dimma och rök Utgivningsdatum/Revisionsdatum:20-07-2020Datum för tidigare utgåva:09-06-2020 Version:1.044/12 Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.
Excellent autos orlando

Hygieniska gränsvärden säkerhetsdatablad dom skrev dom strejka och slogs
rot bostadsrätt uppgifter
pga sweden lediga jobb
ledigt jobb förlag
offertory hymns
högsta hastighet tung buss med bälte

SÄKERHETSDATABLAD - Merck Millipore

• Inandning av stor mängd damm  1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Samtliga ingredienser (se Avsnitt 3) saknar hygieniska gränsvärden enligt AFS  Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad. Leverantör om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1):.